1. Yleiset ehdot

1. Nämä myynti- ja käyttösäännöt (jäljempänä: säännöt) määrittelevät verkkokaupasta www.limepack.fi tavaroita tilaavan yrityksen ja Limepackin väliset keskinäiset oikeudet, velvollisuudet, toimitusehdot, vaihto- ja palautusehdot.

2. Ennen kuin aloitat verkkokaupan käytön ja ostosten tekemisen osoitteessa www.limepack.fi, sinun on syytä lukea nämä säännöt perusteellisesti ja tutustua niihin.

3. Ostaja ymmärtää tutustuneensa sääntöihin ja noudattavansa näitä ehtoja rastittamalla rastin ruutuun "Olen lukenut ja ymmärtänyt myynti- ja käyttöehdot sekä henkilökohtaiset tietosuojaselosteet". 

4. Jos myyjällä on oikeus tai velvollisuus lähettää tietoja tai asiakirjoja ostajalle sähköpostitse, ostaja on kaikissa tapauksissa vastuussa siitä, että myyjälle annettu sähköpostiosoite on käytettävissä ja oikea.

5. Nämä säännöt ovat laadittu kansainvälisen, eurooppalaisen ja tanskalaisen lainsäädännön perusteella. Näistä säännöistä johtuviin oikeussuhteisiin sovelletaan Tanskan lakia. Jos syntyy riitoja, ne pyritään ensin ratkaisemaan neuvottelumenettelyllä. Jos sopimukseen ei päästä tällä tavoin, Limepackin ja asiakkaan välisestä liikesuhteesta syntyvien riitojen oikeuspaikka on Limepackin kotipaikka.

2. Tarjous ja sopimuksen tekeminen

1. Kaikki Limepackin tarjoukset eivät ole sitovia, ellei niitä ole nimenomaisesti merkitty sitoviksi tai ellei niissä ole erityistä hyväksymisaikaa. Asiakas voi pyytää tarjouksia Limepackilta verkkosivuston www.limepack.fi tai puhelimitse. Limepackin tarjoukset edellyttävät asiakkaan nimenomaista hyväksyntää.

2. Limepack pidättää itsellään omistus- ja tekijänoikeudet kaikkiin toimitettuihin tarjouksiin ja kustannusarvioihin, piirustuksiin, kuviin, laskelmiin, esitteisiin, luetteloihin, malleihin, työkaluihin ja muihin asiakkaalle toimitettuihin asiakirjoihin ja apuvälineisiin. Asiakas ei saa ilman Limepackin suostumusta saattaa kyseisiä tietoja kolmansien osapuolten saataville, tehdä niitä tunnetuksi, käyttää niitä itse tai kolmansien osapuolten välityksellä tai jäljentää niitä. Asiakkaan on Limepackin pyynnöstä tai jos asiakas ei enää tarvitse niitä, palautettava nämä esineet kokonaisuudessaan ja tuhottava mahdolliset kopiot.

3. Jos kyseessä on tilaus toimitettavaksi kolmannelle osapuolelle, tilausta pidetään sopimuskumppanina. Jos toimitus kolmannelle osapuolelle tehdään tätä hyödyttäen tai jos tavaran vastaanottaja muuten hyötyy ottamalla tavaran haltuunsa ja jatkamalla sen käyttöä, toimituksen tilausta ja vastaanottajaa pidetään ja vastaanotetaan yhdessä sopimuskumppanina. Kun määräys antaa tällaisen tilauksen, hän vahvistaa täten, että tähän on suostumus.

4. Asiakkaisiin, jotka ovat elinkeinonharjoittajia ja jotka tekevät sopimuksen yritystoimintansa tai itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisensa yhteydessä, ei sovelleta peruuttamisoikeutta.

3. Toimitus

1. Jos tavarat on tarkoitus lähettää, riski siirtyy asiakkaalle heti, kun lähetys on luovutettu kuljetettavaksi.

2. Tavarat lähetetään Limepacksin valmistajalta ja ne toimittaa ostajan valitsema jakeluyritys.

3. Tavaroiden siirto ei kuulu tavaran toimituksen suorittamiseen ostajan ilmoittamaan osoitteeseen, mutta myyjä voi kuitenkin suorittaa tämän palvelun lisäksi.

4. Verkkosivustolla ilmoitettuja toimitusaikoja ei voida pitää taattuina toimitusaikoina. Ne ovat arvioituja toimitusaikoja, jolloin uskomme, että tavarat toimitetaan.

5. Jos tavarat ovat viivästyneet, ostajalla on oikeus purkaa sopimus vain, jos ostaja on ilmoittanut Limepackille toimitusajan tärkeydestä.

6. Ostajalla on oikeus purkaa sopimus, jos vakiotoimituksena toimitetut tavarat ovat viivästyneet yli 30 päivää. Ostajalla on oikeus purkaa sopimus, jos pikatoimituksena toimitettu tavara on viivästynyt yli 5 päivää.

7. Jos ostaja haluaa purkaa sopimuksen, hänen on ilmoitettava vaatimuksestaan Limepackille välittömästi tai ilman aiheetonta viivytystä.

8. Toimitamme ilmaiseksi tiettyihin luettelonmukaisiin EU-maihin, pois lukien saaret, joilla ei ole maayhteyttä. Voimme myös toimittaa muihin maihin, mutta silloin verkkokaupassa ilmoitetut hinnat ovat ilman toimituskuluja. 

9. Kaikki toimitukset koskevat vain ovelle toimitusta eikä niihin sisälly sisälle tuontia. Sisälle tuonnista voidaan joskus tarjota erikoishintoja, mutta ne on ilmoitettava etukäteen ja erikseen.

10. Limepack ei ole vastuussa toimituksen mahdottomuudesta tai viivästymisestä, mikäli ne johtuvat ulkopuolisista esteistä tai muista sopimuksen tekohetkellä ennalta arvaamattomista tapahtumista (esim. kaikenlaiset häiriöt, vaikeudet materiaalien tai energian hankinnassa, kuljetusten viivästyminen, lakot)Limepack ei ole vastuussa. Jos tällaiset tapahtumat vaikeuttavat tai tekevät toimituksen tai palvelun Limepackille huomattavasti vaikeammaksi tai mahdottomaksi ja jos este ei ole vain tilapäinen, Limepackilla on oikeus peruuttaa sopimus.

4. Tutkimusvelvollisuus

1. Toimitetut tavarat on tarkastettava välittömästi niiden vastaanottamisen jälkeen mahdollisten vikojen tai ristiriitaisuuksien varalta. Vähäisistä tai virheellisistä toimituksista ja mahdollisista vioista on ilmoitettava kirjallisesti (sähköpostitse tai kirjeitse) 3 työpäivän kuluessa (myyjän on saatava ne). Jos kyseessä on perusteltu ja oikea-aikainen reklamaatio, meillä on oikeus korvaukseen tai hyvitykseen. Piilevät viat, joita ei löydy välittömän tarkastuksen jälkeen, on ilmoitettava lakisääteisen takuuajan kuluessa.

2. Perustelluissa reklamaatiotapauksissa myyjällä on oikeus korjata ja/tai vaihtaa tavara harkintansa mukaan, muut vaatimukset poissulkien. Jos korjaus tai vaihto viivästyy, jää tekemättä tai ei onnistu, asiakas voi vaatia korvauksen alentamista (alennusta) tai sopimuksen purkamista.

5. Tilauksen toteuttaminen, jonka tilaaja on vapauttanut

1. Tiedot on toimitettava Limepackin tarjoamissa tiedostomuodoissa. Tietolomakkeiden noudattaminen on pakollista. Jos toimitamme eri datatiedostomuotoja, emme voi taata asiakkaalle virheetöntä suoritusta, ellemme ole hyväksyneet kyseistä muotoa kirjallisesti. Asiakas vastaa täysin näiden tietojen oikeellisuudesta, vaikka tiedonsiirrossa tai tietojen tallennusvälineessä olisi virheitä.

2. Asiakkaalta tai ostajan nimeämältä kolmannelta osapuolelta tulevien toimitusten osalta ei ole velvollisuutta tehdä minkäänlaisia tutkimuksia - tämä koskee myös tietojen tallennusvälineitä ja siirrettyjä tietoja. Tämä ei koske tietoja, jotka ovat käyttökelvottomia tai lukukelvottomia, eikä kirjallista sopimusta. Tietosuoja on yksinomaan ostajan vastuulla. Limepackilla on oikeus ottaa kopioita asiakkaan tiedoista.

6. Viat

1. Jos toimitetuissa tavaroissa on olennaisia virheitä, Limepack on velvollinen ja oikeutettu korjaamaan tai vaihtamaan tavaran kohtuullisen ajan kuluttua. Jos korjaaminen tai korvaaminen epäonnistuu eli on mahdotonta, sitä ei voida hyväksyä, siitä kieltäydytään tai se viivästyy kohtuuttomasti, ostaja voi purkaa sopimuksen tai vaatia kauppahinnan alentamista.

2. Jos vika perustuu Limepackin tuottamukseen, ostaja voi vaatia korvausta ehdoissa määritellyin edellytyksin.

7. Vastuu

1. Myyjä vastaa vain tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta sekä olennaisten sopimusvelvoitteiden rikkomisesta aiheutuneista vahingoista, mikäli sopimuksen tarkoituksen saavuttaminen vaarantuu, takuuvarmojen ominaisuuksien puuttuessa ja tuotevastuulain mukaisen pakollisen vastuun tapauksissa. Olennaisten sopimusvelvoitteiden tuottamuksellisessa rikkomisessa vastuu koskee vain sopimustyypillisiä, ennakoitavissa olevia vahinkoja.

2. Jos vahingonkorvausvaatimuksia esitetään, ne on esitettävä asianmukaisesti neljän kuukauden kuluessa myyjän kirjallisesta hylkäämisestä.

8. Hinnat ja maksu

1. Verkkosivuston hinnat ovat ilmoitettu ilman arvonlisäveroa. 

2. Otamme vastaan ilmoituksia hintavirheistä, jotka johtuvat valuutta-muutoksista, ylivoimaisesta esteestä, veromuutoksista, kirjoitusvirheistä tai järjestelmävirheistä.  

3. Ostaja voi maksaa tilauksen, pankkisiirrolla, PayPalilla tai luottokortilla. Limepackin on saatava maksu tai maksutosite, jotta tuotanto voidaan aloittaa. 

4. Kun Limepack on saanut maksun tavaroista ja palveluista ja kun tilauksen suunnittelu on tehty ja vahvistettu sopivaksi, tuotanto ja tavaroiden toimitus alkaa.

5. Ostaja ja myyjä voivat sopia yksilöllisistä maksuehdoista, jos myyjät ovat antaneet siihen kirjallisen suostumuksensa.

6. Jos maksun eräpäivä ylittyy ja maksumuistutus annetaan, laskun määrälle lisätään 8 prosentin viivästyskorko Euroopan keskuspankin kulloinkin voimassa olevaan peruskorkoon.

9. Merkintä

1. Ostajan, joka ostaa Limepackilta muovia sisältäviä tuotteita, on merkittävä niihin "PLASTIC IN PRODUCT" ja direktiivin (EU) 2019/904 mukaisesti hyväksytty erityinen etiketti. Myyjä ei ole vastuussa tällaisten tuotteiden merkintävaatimusten noudattamatta jättämisestä.

2. Kun Ostaja ostaa Limepackilta tuotteita, jotka on päällystetty vesipohjaisella pinnoitteella, Ostajan on varmistettava, että direktiivin (EU) 2019/904 täytäntöönpanossa kansallisessa lainsäädännössään näitä tuotteita ei luokitella muovia sisältäväksi tuotteeksi, eikä niihin sovelleta direktiivissä (EU) 2019/904 säädettyjä merkintöjä. Limepack ei ole vastuussa tällaisten tuotteiden merkintävaatimusten noudattamatta jättämisestä.

10. Vaatimusten siirtäminen

1. Asiakas voi kuitata omia saataviaan meidän saataviamme vastaan vain, jos asiakkaan vastasaatavaa ei ole kiistetty ja se on lainvoimaisesti vahvistettu.

2. Asiakkaan saatavan siirtäminen Limepackia vastaan ei ole sallittua ilman etukäteen annettua kirjallista suostumusta.

11. Palautus- ja hyvityskäytäntö

1. Palautus- ja hyvityskäytäntö koskee vain kuluttajia.

2. Jos tilaat tuotteita omalla painatuksellasi, emme hyväksy palautuksia sen jälkeen, kun se on lähetetty tuotantoon, koska tuotteet on erityisesti valmistettu logomallisi mukaan.

3. Hyväksymme kuitenkin ilman painatusta olevien vakiotuotteiden palautuksen ja hyvitämme koko hinnan. Limepack hyväksyy vakiotuotteiden palautukset vain, jos ne palautetaan 14 päivän kuluessa toimituksesta. Ostajan on maksettava toimitus- ja muut kulut, kun hän palauttaa tuotteet Limepackille.

4. Palautettavan tuotteen on oltava samassa kunnossa kuin se on toimitettu ja alkuperäispakkauksessa. Säilytä kuitti. 

12. Omistusoikeus

1. Jos tavaroita ei ole maksettu kokonaan, Limepack ottaa tavarat omistukseensa, kunnes ne on maksettu kokonaan.